Zpracování osobních údajů

1. Úvod

Air 21 s.r.o., IČO 246 91 097, se sídlem Sedloňovská 27/1, Koloděje, 190 16, Praha 9, sp. zn. C 166432 vedená u Městského soudu v Praze, při vykonávání svého účelu zpracovává Vaše osobní údaje.

Účelem těchto zásad zpracování osobních údajů Air 21 s.r.o. je seznámit Vás, jaké osobní údaje o Vás Air 21 s.r.o., jakožto správce, zpracovává, za jakými účely jsou tyto osobní údaje zpracovávány a jak dlouhou dobu Air 21 s.r.o. v souladu s platnými právními předpisy tyto osobní údaje zpracovává, komu a z jakého důvodu je oprávněn je předat či postoupit, a v neposlední řadě je účelem těchto zásad zpracování osobních údajů Air 21 s.r.o. Vás informovat o tom, jaká práva Vám jakožto subjektům údajů v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů náleží.

Tyto zásady jsou vydávány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též jen „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti Air 21 s.r.o. jako správce dle čl. 13 GDPR, a jsou účinné od 8.11.2020.

2. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů, jež je v souladu s výše uvedeným zpracovává, je:

Air 21 s.r.o. IČO 246 91 097, se sídlem Sedloňovská 27/1, Koloděje, 190 16, Praha 9, zapsaná pod sp. zn.: C 166432 vedená u Městského soudu v Praze, e-mail: info@mathesso.cz

3. Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete prostřednictvím poptávkového formuláře či odeslání informačního e-mailu. Zpracováváme tak zejména tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo a e-mail
 • identifikace registrované školy (název, IČO, adresa)
 • V případě poskytnutí osobních údajů třetích osob se zároveň zavazujete dotyčnou osobu o této skutečnosti informovat a jste povinni tuto seznámit s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

  Při Vašich návštěvách našich webových stránek můžeme shromažďovat informace o těchto Vašich návštěvách, jako jsou Vaše IP adresa, datum a čas přístupu, informace o Vašem operačním systému, webovém prohlížeči, Vaše chování na našich stránkách. Navštívíte-li naše webové stránky z Vašeho mobilního telefonu, tabletu apod., můžeme zpracovávat i informace o tomto zařízení. V těchto případech se však snažíme v maximální míře tyto informace anonymizovat tak, aby nebylo možné je přiřadit konkrétní osobě.

  4. Za jakým účelem a z jakého důvodu zpracováváme Vaše osobní údaje

  V případě Vaší poptávky prostřednictvím formuláře či dotazu na info emailu zpracováváme Vaše osobní údaje, neboť je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, zejména pak za účelem evidence osob, mající zájem o poskytování informací o našich aktivitách a kontroly pravdivosti zadaných e-mailových adres.

  Ve všech případech zpracováváme Vaše osobní údaje jen, je-li to nezbytné, a jen v tom rozsahu, v jakém je to nezbytně nutné.

  5. Poskytování osobních údajů třetím subjektům

  Vaše osobní údaje předáváme svým zaměstnancům z důvodu zpracování Vašich žádostí či dotazů. Vaše osobní údaje dále mohou být předány externím účetním nebo externím advokátům vázaným povinností mlčenlivosti pro účely splnění našich zákonných povinností nebo v případě řešení sporů mezi námi.

  Vaše osobní údaje nesdílíme s jinými správci osobních údajů.

  6. Způsob a doba zpracování osobních údajů

  Vaše osobní údaje zpracováváme především automaticky, ale i manuálně, a jsou uchovávány v papírové a elektronické podobě.

  Při zpracování Vašich osobních údajů činíme veškerá nezbytná technická i organizační opatření zajišťující jejich ochranu.

  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání jednotlivých projektů a dále po dobu 5 let ode dne skončení příslušného projektu, jehož jste se zúčastnili. Osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění našich právních povinností dle platných právních předpisů, uchováváme po celou dobu nezbytnou ke splnění těchto povinností.

  7. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

  Dle GDPR máte tato práva:

  7.1 Právo na přístup k osobním údajům

  Máte právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od nás potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a dále informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, a o právu podat stížnost u dozorového úřadu.

  Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace můžete uplatnit písemně nebo elektronicky na našich níže uvedených kontaktech.

  7.2 Právo na opravu nepřesných údajů

  Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Na druhou stranu nicméně máte povinnost oznamovat nám veškeré změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň jste povinni poskytnout nám součinnost, zjistíme-li, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

  7.3 Právo na výmaz

  Máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud neprokážeme, že jsou dány oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

  7.4 Právo na omezení zpracování

  Budete-li popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo podáte-li námitku proti jejich zpracování, máte právo na omezení zpracování osobních údajů do doby vyřešení Vašeho podnětu.

  7.5 Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

  V případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů máte právo, abychom Vám takový záznam oznámili. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme o této skutečnosti informovat jednotlivé příjemce Vašich osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě Vaší žádosti můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

  7.6 Právo na přenositelnost osobních údajů

  Máte právo na přenositelnost osobních údajů, které se Vás týkají a které jste nám poskytl(a), a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat nás o předání těchto údajů jinému správci. Rovněž nás můžete požádat, abychom v tomto formátu dodali tyto informace Vám.

  7.7 Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

  Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu našeho oprávněného zájmu. V případě, že Vám neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, bez zbytečného odkladu ukončíme zpracování Vašich osobních údajů.

  7.8 Uplatnění výše uvedených práv

  Air 21 s.r.o. nemá povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů a ani ho nemá. Pro uplatnění výše uvedených práv nás můžete kontaktovat na výše uvedených kontaktních údajích.

  7.9 Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

  Budeme rádi, pokud případné nedostatky spojené se zpracováním osobních údajů budete řešit nejdříve s námi. Snažíme se o maximální ochranu Vašich osobních údajů a rozhodně není naším cílem Vaše práva ani v nejmenším poškozovat, a proto se budeme pozorně věnovat Vašim stížnostem. Pokud se přesto budete chtít obrátit na dozorový orgán, tak se se stížnostmi týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).